My Strong Mind på arbetsplatsen

När medarbetare mår bra och får använda sina styrkor presterar de bättre, är mer engagerade, kreativa och produktiva. Mänsklig hållbarhet är lönsamt för alla.

Välbefinnande och lönsamhet 

När organisationer och företag värnar om sina anställdas välbefinnande blir de i längden också mer framgångsrika och attraktiva. Det visar studier inom de två forsknings-paradigmen Positive Organizational Scholarship (POS) och Positive Organizational Behavior (POB) som båda, med något olika perspektiv, bland annat undersöker kopplingen mellan välbefinnande på jobbet och företags lönsamhet och attraktivitet på arbetsmarknaden.

Roligare att gå till jobbet

Att prioritera och aktivt skapa förutsättningar för välbefinnande på jobbet, uppmärksamma och använda personliga och gemensamma styrkor, skapa autonomi, bygga starka relationer och uppmärksamma det som fungerar, ger inte bara nöjdare, mer engagerad och motiverad personal, det resulterar också i högre produktivitet, lägre sjukfrånvaro och mindre personalomsättning. Framförallt så blir det roligare att gå till jobbet. 

Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. 

Att trivas och må bra på sin arbets har många fördelar, både från ett arbetsgivar och arbetstagar perspektiv. En ny studie från Oxford University visar tex att medarbetare som mår bra är 13% mer produktiva än de som inte gör det.

I den senaste Gallup-undersökningen från 2023 ”State of the Global Workplace” är resultaten ännu tydligare där företag med engagerade medarbetare har 23% högre vinst än de där personalen mår dåligt.

Här kan man också läsa att endast 13% av europeiska medarbetare är engagerade på sitt arbete och att stressnivåerna 2022 har ökat ytterligare. I undersökningen uppger 44 % att de är stressade under större delen av sin arbetsdag.

Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa.


Våra workshops och utbildningspaket för arbetsplatsen


Grundkurs i Positiv Psykologi


En workshop med nedslag i forskningen bakom positiv psykologi och om hur dessa kunskaper kan tillämpas på arbetsplatsen för att öka välbefinnande, engagemang och positiv kommunikation. 

Teori varieras med diskussioner och övningar och utbildningen ger flera smakprov på praktiska verktyg som stärker välbefinnande på både individ och grupp nivå.

PERMA på jobbet  


Svaret på frågan om vad välbefinnande är får vi i en av de mest etablerade modellerna inom positiv psykologi; PERMA-modellen. PERMA-Modellen är utvecklad av den amerikanska professorn Martin Seligman (2011) och  beskriver fem byggstenar för välbefinnande som alla behövs för att vi ska må och fungera bra. 

Under fem tillfällen får deltagarna utforska PERMAS byggstenar och dels ta del av forskningen bakom koncepten men också testa praktiska verktyg och strategier för att stärka dem, både med individ och organisation i åtanke. Mellan utbildningsdagarna får deltagarna träna på att förankra innehållet i sin vardag.

Mer av mig på jobbet; ett styrke-perspektiv 


Hur kan du och dina kollegor göra mer av det ni är bra på och gillar att göra på jobbet? Hur kan du ta hjälp av dina och andras styrkor för att effektivisera samarbete och optimera resultat.

Denna utbildning syftar till att ge deltagarna och organisationen en förståelse för konceptet styrkor enligt den positiva psykologin. Studier visar att en ökad förståelse för och användning av styrkor på arbetsplatsen är en källa till engagemang och inre motivation och skapar förutsättningar för ökat välbefinnande och starkare relationer.

Att tillsammans med kollegor utveckla och använda sig av ett “styrkespråk” bygger dessutom självinsikt, självkänsla och medkänsla.  

Forsättning: Mer av mig på jobbet; ett styrke-perspektiv


En styrke-approach, där fokus ligger på att se och utveckla det som är starkt och fungerar, ökar inte bara välmående och engagemang utan också anställdas produktivitet, förmåga till peakperformance och deras känsla av nöjdhet med jobbet. Det har också positiv påverkan på sjukfrånvaro och förekomsten av utbrändhet.  

Förståelsen kring styrkor bygger på mycket gedigen forskning av VIA Character, ett forskningsinstitut i USA, som förklarar styrkor som en uppsättning inre, goda egenskaper som alla människor har tillgång till och kan utveckla.

Om du är intresserad av våra utbildningar eller vill delta i ett kostnadsfritt informationstillfälle - kontakta oss via formuläret.

Varmt välkommen att kontakta oss på My Strong Mind: