My Strong Mind i skolan

Vi vill vara en aktör i arbetet med att vända trenden av ökande psykisk ohälsa bland ungdomar.

Psykologi på schemat 

Idag vet vi att hälsa och lärande går hand i hand och när barn och unga mår bra har de lättare att lära sig och fungera bra i skolan. Därför tycker vi att det är självklart att den senaste forskningen kring strategier för välbefinnande och resiliens, motivation och relationsbyggande inte bara ska nå chefer och ledningsgrupper utan också vara tillgänglig för en bredare publik. I skolan har vi en unik möjlighet att nå alla. 

My Strong Mind vill stärka skolans roll som en hälsofrämjande arena och möjliggöra ett systematiskt och evidensbaserat arbetssätt där hela skolans personal arbetar tillsammans kring mental hälsa. 

Med våra utbildningsupplägg kan er skola erbjuda lektioner i välbefinnande på schemat, under mentorstid, schemabrytande dagar men också integrera hälsofrämjande metoder i ordinarie undervisning.

Positiv pedagogik 

När Positiv psykologi tillämpas i skolan kallas den för positiv pedagogik. Positiv pedagogik används idag i många länder runt om i världen. Det finns ett antal vetenskapliga studier som visar att när skolor systematiskt börjar använda positiv pedagogik kan man se förbättringar i elevernas välbefinnande och resiliens samtidigt som elevernas ångest- och depressionssymtom minskar. I studier har man även kunnat se att elevernas sociala färdigheter utvecklats, att eleverna fick en större tilltro till sin förmåga samt att de upplevde ett ökat skolengagemang och förbättrade sina skolresultat. 

Att ge unga tillgång till hälsofrämjande verktyg ger inte bara förutsättningar för en förbättrad mental hälsa under skolåren, det är också en god investering för framtiden då kunskaperna och verktygen kan användas hela livet.

Vårt arbetssätt

My Strong Mind stödjer skolor och huvudmän att i samklang med den svenska läroplanens övergripande mål arbeta långsiktigt, systematiskt och salutogent för att främja välbefinnande och mental hälsa i skolan. 

Våra föreläsningar, workshops och utbildningsupplägg riktar sig till både lärare, elevhälsopersonal, mentorer och skolledning och kan anpassas efter kontexten på er skola. Grundtanken är att lärare, mentorer och elevhälsopersonal själva lär sig att förstå bakomliggande forskning och praktiska verktyg för att sedan, på ett strukturerat sätt, förmedla dem vidare till eleverna. Detta kan göras på olika sätt och tillsammans anpassar vi material och upplägg till er skolkontext.


Genom att utbilda skolpersonal, som i sin tur utbildar eller på andra sätt förmedlar kunskaperna vidare till elever, arbetar vi med hela skolans välmående och medvetenhet kring mental hälsa. Då skapar vi förutsättningar för att verktygen kan återkomma och tillämpas i alla skolans kontexter, en så kallad whole-school approach. Studier har visat att denna typ av upplägg ger både större effekt och mera hållbara resultat på välbefinnande. Våra utbildningar är anpassade för både grundskolan och gymnasieskolan.

Vi berättar gärna mer om hur våra samarbeten kan se ut. Boka oss för ett kostnadsfritt informationstillfälle här.

Våra workshops och utbildningspaket för skolan

- Från grundkurs till hela utbildningsupplägg


Grundkurs i Positiv Psykologi


Är du nyfiken på Positiv Psykologi och vill förstå mer om hur vetenskapen kan användas i skolan?

Kanske vill ni i kollegiet skapa en gemensam förståelse för verktygen och tillsammans fundera kring hur de kan passa in och appliceras i er kontext?

I grundkursen i Positiv Psykologi varieras teori med diskussioner och övningar och föreläsningen ger flera smakprov på praktiska verktyg som stärker välbefinnande som du kan använda i klassrummet eller med kollegiet redan nästa dag.


Praktisk Positiv Psykologi i klassrummet 

Välbefinnande och lärande hänger ihop. Hur kan forskningen från positiv psykologi hjälpa oss att optimera förutsättningarna för lärande och personlig utveckling hos våra elever i klassrummet?

Hur kan vi som pedagoger integrera välbefinnande-praxis i våra pedagogiska mål och hjälpa elever att bygga tilltro till egen förmåga, känna meningsfullhet, engagemang och utveckla adaptiva mindsets?

PERMA-Modellen, ett evidensbaserat välbefinnande-ramverk utvecklat av psykologen Martin Seligman, erbjuder lärare en praktisk och användarvänlig verktygslåda att applicera i klassrummet.


Lilla mentorsprogrammet om självmedkänsla 


Allt fler ungdomar mår dåligt och känner sig stressade. Många upplever att de inte räcker till och att det ställs höga och ouppnåeliga krav, både från samhället och från dem själva. Samtidigt ser vi att samhället har blivit hårdare. Mobbning och utanförskap ökar och varje år försöker fler än 5000 unga ta sitt liv i Sverige. 

Självmedkänsla är en empatisk inställning till dig själv som du med träning kan utveckla. Självmedkänsla handlar om att vara snällare och mer förstående mot sig själv. Att ge sig själv värme, omsorg och respekt istället för kritik när man inte lever upp till egna eller andras förväntningar.

Att utveckla självmedkänsla har i ett stort antal studier visat sig vara ett effektivt sätt att hantera krav och press.  I studierna har man till exempel sett att självmedkänsla kan minska ångest och depression. Vi blir också bättre på att hantera stress och motgångar och upplever att vi är mer nöjda med livet. 

En större självmedkänsla leder också ofta till större medkänsla gentemot andra.  

Utbildningen för skolpersonal är ca 6-8 timmar och ges med fördel under två till tre tillfällen så att deltagarna ges tid att förankra materialet i sin vardag.

I utbildningen ingår PowerPoints med lärarinstruktioner. Dessa kan anpassas till såväl introdagar och schemabrytande dagar som till mentorstid och ordinarie undervisning.

Studera Starkt


My Strong Mind är mycket glada över att kunna erbjuda skolprogrammet Studera Starkt som en del i vårt utbud.

Kursen, som bygger på forskning och beprövade metoder i positiv psykologi, pedagogik och kognitiv beteendeterapi  är skapad av ett finskt forskningsteam från Helsingfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum och har tillsammans med My Strong Mind anpassats till en svensk skolkontext.

Studera starkt vill ge verktyg för ökat välbefinnande, stresshantering och öka deltagarnas tilltro till sina förmågor. Många högstadie och gymnasieelever känner sig utmattade och ställer mycket höga krav på sig själva. Vår förhoppning är att kursen ska ge färdigheter att bemöta både stress och utmaningar och ge verktyg som ökar välmående - kunskaper att ta med sig genom hela livet.

I Studera Starkt utbildas lärare, mentorer och elevhälsopersonal i att utbilda elever i hälsofrämjande metoder och verktyg. Kursen Bygger på PERMA-Modellens fem byggstenar för välbefinnande och alla lektioner syftar till att stärka en eller flera av dessa byggstenar.


LÄS MER OM KURSEN HÄR

Välbefinnande och lärande sitter ihop

Forskning visar entydigt att det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. När barn och unga mår bra är det lättare att lära sig och när barn och unga lär sig stimuleras välmående.

Lärande och hälsa går således hand i hand.

Källa: Skolverket (2019) Hälsa för lärande – lärande för hälsa.


Om du är intresserad av våra utbildningar eller vill delta i ett kostnadsfritt informationstillfälle - kontakta oss via formuläret.

Varmt välkommen att kontakta oss på My Strong Mind: